Information / Thông tin

Full Name / Họ tên: Your Name

My CVname.com / CVname của tôi: YourCVname.CVname.com

My minorCV.com / Hồ sơ tóm lược: YourCVname.minorCV.com

My majorCV.com / Website của tôi: YourCVname.majorCV.com

My mainCV.com / Hồ sơ chính của tôi: YourCVname.mainCV.com

My donationCV.com / Hồ sơ tài trợ của tôi: YourCVname.donationCV.com

My voteCV.com / Hồ sơ bình chọn của tôi: YourCVname.voteCV.com

Xem kết quả trong bảng bên dưới

YourCVname.voteCV.com (Câu trả lời)

Bình chọn cho vòng chung khảo 12.yourCVname.VNexam.com

Lưu ý: trong bảng kết quả bên dưới cột Email và tên miền của ban giám khảo đã được ẩn để bảo mật danh tính

YourCVname.voteCV.com (Câu trả lời)